Edunvalvonnan painopisteet

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Metsäteollisuus ry:n visiona on, että Suomi on kilpailukykyinen ja innovatiivinen toimintaympäristö metsäteollisuuden tuotannolle, työllisyydelle ja investoinneille.

Metsäteollisuus ry:n tavoitteena on parantaa alan kustannuskilpailukykyä ja vahvistaa toimialan menestymisen edellytyksiä.

Metsäteollisuuden menestyminen on tärkeää Suomelle, sillä Suomen viennistä noin viidennes muodostuu metsäteollisuuden tuotteita. Toimiala on myös merkittävä työllistäjä. Metsäteollisuus työllistää suoraan noin 42 000 henkilöä ja välillisesti noin 160 000 suomalaista.

Kustannuskilpailukykyä tukevat työehtosopimukset

Suomalaista työmarkkinajärjestelmää on kehitettävä tukemaan kustannuskilpailukykyä ja vientiteollisuuden työllistämismahdollisuuksia. Suomessa  työn tuottavuus on jäänyt jälkeen keskeisistä kilpailijamaistamme. Työmarkkinaratkaisuilla on suuri merkitys toimialan kilpailukykyyn, sillä on muistettava, että omien sopimusalojen lisäksi metsäteollisuus maksaa myös välillisesti huomattavan määrän muiden toimialojen palkkoja. Nämä ovat metsäteollisuuden kustannuksia, joita ei voi siirtää tuotteiden hintoihin.  

Kotimaista puuta tasaisesti markkinoille

Metsäteollisuudelle on tärkeää saada raaka-ainetta tasaisesti ja kilpailukyisellä kustannustasolla. Nykyiset metsävaramme antavat mahdollisuuden lisätä merkittävästi kotimaisen puun käyttöä. Metsäpolitiikan ja verotuksen tulee kannustaa aktiiviseen, ammattimaiseen metsätalouteen.

Riittävästi kohtuuhintaista energiaa

Energiakustannukset on Suomessa saatettava kilpailukykyiselle tasolle ja sähkön saatavuus turvattava.

Logistiikan hinta ja toimivuus

Logistiikan toimivuus on ensiarvoisen tärkeää suomalaiselle metsäteollisuudelle, jonka tuotannosta noin 90 prosenttia menee vientiin. Suomessa metsäteollisuuden logistiikkakustannusten osuus liikevaihdosta on lähes 20 prosenttia, kun se esimerkiksi Keski-Euroopassa on vain vajaat 10 prosenttia.

Uusiutuvan energian tuottaja

Suomelle asetetut kunnianhimoiset uusiutuvan energian tavoitteet samoin kuin ilmastosyyt edellyttävät, että puuenergian käyttöä lisätään merkittävästi.

Kustannustehokkuus on otettava huomioon myös ympäristölainsäädännössä siten, ettei päällekkäisillä ohjauskeinoilla kasvateta teollisuuden kustannustaakkaa.

Koulutus tukemaan moniosaamista

Alan koulutusta ja osaamista on kehitettävä, jotta se vastaa sekä nykyisiin että tuleviin tarpeisiin. Kaikilla opetuksen tasoilla on edistettävä moniosaamista ja oppilaitosten erikoistumista.

Työhyvinvointia ja pitempiä työuria

Työhyvinvointia parannetaan sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työurien pidentämiseksi.